Tải lên:
Kéo và thả các tập tin hoặc nhấp vào khu vực trên (trình duyệt hiện đại) và chọn nhiều tập tin. Khi tải lên hoàn tất, nhấn vào nút 'Trở về danh sách các tập tin.

Swipe tên của tập tin / thư mục để hiển thị tùy chọn

Kích thước
Hoạt động